Thông báo mời gói thầu: Mua máy biến điện áp 10,5 kV

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy biến điện áp 10,5 kV.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 465.662.925   VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp máy biến điện áp 10,5 kV.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 15 giờ 40, ngày 19 tháng 4 năm 2021 đến trước 10 giờ 00, ngày 04 tháng 5 năm 2021.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 6.900.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 04 tháng 5 năm 2021.

12. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 04 tháng 5 năm 2021.

  • 19/04/2021 03:40