Thông báo mời gói thầu: Mua máy chuẩn độ tự động

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy chuẩn độ tự động.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 346.500.000 VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua máy chuẩn độ tự động.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: ngày 17 tháng 5 năm 2022 đến trước 10 giờ 30, ngày 27 tháng 5 năm 2022.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 5.000.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30, ngày 27 tháng 5 năm 2022.

12. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 27 tháng 5 năm 2022.

  • 17/05/2022 05:03