Thông báo mời gói thầu: Mua phần mềm đo tỷ số biến cho Cầu đo điện trở một chiều 2293 - Haefly Test AG

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua phần mềm đo tỷ số biến cho Cầu đo điện trở một chiều 2293 - Haefly Test AG.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 287.980.000 VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Mua phần mềm đo tỷ số biến cho Cầu đo điện trở một chiều 2293 - Haefly Test AG.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 16 giờ 06, ngày 09 tháng 4 năm 2021 đến trước 10 giờ 30, ngày 19 tháng 4 năm 2021.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 4.300.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30, ngày 19 tháng 4 năm 2021.

12. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 19 tháng 4 năm 2021.

  • 09/04/2021 04:06