Thông báo mời gói thầu: Mua gói phần mềm thí nghiệm bảo vệ so lệch cho Hợp bộ thí nghiệm rơ le CMC 356.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua gói phần mềm thí nghiệm bảo vệ so lệch cho Hợp bộ thí nghiệm rơ le CMC 356.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 166.980.000 VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Mua gói phần mềm thí nghiệm bảo vệ so lệch cho Hợp bộ thí nghiệm rơ le CMC 356.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2021.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 00, ngày 09 tháng 4 năm 2021 đến trước 10 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2021.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 2.500.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2021.

12. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 19 tháng 4 năm 2021.

  • 09/04/2021 02:00