Thông báo mời gói thầu: Cung cấp thiết bị đo tan delta dầu cách điện.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị đo tan delta dầu cách điện.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 1.668.590.000 VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp thiết bị đo tan delta dầu cách điện.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Nâng cấp thiết bị điện - Nhà máy thủy điện Thác Bà.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: ngày 30 tháng 5 năm 2023 đến trước 10 giờ 30 ngày 08 tháng 6 năm 2023.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 25.000.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30, ngày 08 tháng 6 năm 2023.

12. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 08 tháng 6 năm 2023.

  • 30/05/2023 04:15