Thông báo mời gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hệ thống điện tự dùng.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hệ thống điện tự dùng.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 3.621.458.367 VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị và lắp đặt hệ thống điện tự dùng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: ngày 24 tháng 5 năm 2023 đến trước 10 giờ 30 ngày 14 tháng 6 năm 2023.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 54.000.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30, ngày 14 tháng 6 năm 2023.

12. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 14 tháng 6 năm 2023.

  • 25/05/2023 11:08