Thông báo mời gói thầu: Mua máy biến dòng điện 10,5 kV(Đấu thầu lần 2).

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy biến dòng điện 10,5 kV(Đấu thầu lần 2).

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 2.376.000.000 VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp máy biến dòng điện 10,5 kV.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2020.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 13 , ngày 11 tháng 5 năm 2020 đến trước 14 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 35.640.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2020.

12. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2020.

 

  • 12/05/2020 07:07