Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện.

- Loại gói thầu: Tư vấn

 - Giá gói thầu: 763.042.157 VNĐ.

  - Nội dung chính của gói thầu:

+ Khảo sát và tính toán, thiết kế phương án cắm mốc giới phạm vi bảo vệ đập.

+ Xác định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập, vùng phụ cận được xác định theo cấp của đập theo Thông tư số 03/2016-TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và Phương án bảo vệ công trình đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt

+ Xây dựng và trình phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập cho cấp có thẩm quyền phê duyệt

+ Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập.

            - Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: SXKD 2020.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Phát hành HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Số thông báo:  20200436066 - 00. Thời điểm đăng tải: ngày 16/4/2020 14:40.

7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 11 tháng 5 năm 2020.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167./.

 

 

 

 

 

  • 16/04/2020 03:00