Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn lập đề án nâng cấp thiết bị, công trình Nhà máy thủy điện Thác Bà giai đoạn 2020-2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập đề án nâng cấp thiết bị, công trình Nhà máy thủy điện Thác Bà giai đoạn 2020-2024.

- Loại gói thầu: Tư vấn.

- Giá gói thầu: 1.643.400.000 VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Khảo sát, Thu thập số liệu, đo đạc, tính toán đánh giá và lập đề án nâng cấp thiết bị, công trình Nhà máy thủy điện Thác Bà giai đoạn 2020-2024.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: SXKD 2020.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Phát hành HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Số thông báo:  20200540617 - 00. Thời điểm đăng tải: 10h 36 phút ngày 18/5/2020.

7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167.

  • 18/05/2020 01:34