Thông báo mời gói thầu: Cung cấp dầu tuabin máy phát điện

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà (sau đây gọi là “Bên mời thầu”) có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu và kính mời các nhà thầu quan tâm tham dự đấu thầu cạnh tranh cho gói thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp dầu tuabin máy phát điện.

- Số thông báo: IB2300240374

- Loại gói thầu: Hàng hóa.

- Giá gói thầu: 5.234.891.520VND.

- Số tiền bảo đảm dự thầu: 75.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng), Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 18 tháng.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 85.000 lít dầu Tuabin cho các tổ máy phát điện – Nhà máy thủy điện Thác Bà.

2. Tên dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy thủy điện Thác Bà.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

7. Địa điểm nhận E-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn,

9. Thời điểm đóng, mở thầu: 14 giờ 30 ngày 18/10/2023.

10. Thời gian có hiệu lực của HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà – Tổ dân phố 1 – Thị trấn Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn. Điện thoại: 0216-3884116, Fax: 0216-3884167.

  • 29/09/2023 08:59