Thông báo mời gói thầu: Cung cấp, tháo dỡ và lắp đặt máy nén khí cao áp

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp, tháo dỡ và lắp đặt máy nén khí cao áp.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 3.883.122.600 VND.

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, tháo dỡ và lắp đặt máy nén khí cao áp.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Thay mới máy nén khí cao áp N1, N2 - Nhà máy thủy điện Thác Bà.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: ngày 30 tháng 11 năm 2023 đến trước 9 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2023.

7. Địa điểm phát hành HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Đảm bảo dự thầu: 58.000.000 VNĐ.

11. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 20 tháng 12 năm 2023.

12. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 20 tháng 12 năm 2023.

  • 30/11/2023 03:01